Mer om projektet

Mål
Målet med projektet har varit att förse personer som skriver eller producerar material, med information om hur de når ut till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Människor är olika och därför utgår vi från det vidgade textbegreppet i projektet. Med bilder, uppläsning och filmer kan man nå så många fler.
Projektet pågår mellan september 2016 och september 2019.

Metod
Vi har samlat in information genom att sitta ner med personer i målgruppen och fråga dem vad de tycker om olika texter. Vi har också använt ögonrörelsekamera för att titta närmare på läsmönster.

Medverkande och samarbeten
DyslexiförbundetAfasiförbundetAutism- & Aspergerförbundet och FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har beviljats medel från Allmänna arvsfonden för att under tre år driva projektet ”Begriplig text och information för alla”. Vi kallar oss för Begriplig text.
Projektet genomförs i nära samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Språkrådet. Vi samarbetar även med Begripsam AB, Useit AB och Nypon/Vilja förlag.
Projektet förvaltas av Dyslexiförbundet.

Syfte
Syftet med projektet Begriplig text är att skapa en bred dialog, där människors skiftande förmågor betraktas i ljuset av de olika möjligheter som finns inom det vidgade textbegreppet. Då kommer producenterna av olika budskap (förlag, redaktörer, skribenter, regissörer), liksom förmedlare (bibliotekarier, lärare, anhöriga) i centrum. Hur ska man tänka för att slutanvändarna - läsarna, mottagarna - ska kunna tillgodogöra sig den förmedlade informationen? Svaret ligger inte i fler regler eller förbud att använda olika uttryckssätt, utan i ökad kompetens och lyhördhet hos dig som skriver, producerar och förmedlar informationen.  

Bakgrund
Initiativet till projektet kommer från de fyra organisationerna. Många av deras medlemmar har av olika orsak svårt att tillgodogöra sig den text och information som produceras idag. Det gäller även texter som produceras efter koncepten lättläst och klartext. Under projektets gång kommer vi, i samverkan med alla medverkande, att fördjupa frågeställningarna och utveckla kunskapen.
I styrgruppen finns företrädare för de fyra organisationerna, MTM och Språkrådet. I arbetsgrupper och referensgrupper finns personer med olika kognitiva förutsättningar, forskare och profession. Tillsammans kommer de att precisera frågeställningarna, utföra tester med organisationernas medlemmar, samt överväga vad resultaten innebär för produktion av information och medier.

Kontakt

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon 201806_folder_bt.pdf

Länkar

Film om projektet inspelat under Lättlästdagen 2017