Mer om projektet

Syfte
Syftet med projektet Begriplig text är att skapa en bred dialog, där människors skiftande förmågor betraktas i ljuset av de olika möjligheter som finns inom det vidgade textbegreppet. Då kommer producenterna av olika budskap (förlag, redaktörer, skribenter, regissörer), liksom förmedlare (bibliotekarier, lärare, anhöriga) i centrum. Hur ska man tänka för att slutanvändarna - läsarna, mottagarna - ska kunna tillgodogöra sig den förmedlade informationen? Svaret ligger inte i fler regler eller förbud att använda olika uttryckssätt, utan i ökad kompetens och lyhördhet hos dig som skriver, producerar och förmedlar informationen.  

Bakgrund
Initiativet till projektet kommer från de fyra organisationerna. Många av deras medlemmar har av olika orsak svårt att tillgodogöra sig den text och information som produceras idag. Det gäller även texter som produceras efter koncepten lättläst och klarspråk. Under projektets gång kommer vi, i samverkan med alla medverkande, att fördjupa frågeställningarna och utveckla kunskapen.
I styrgruppen finns företrädare för de fyra organisationerna, MTM och Språkrådet. I arbetsgrupper och referensgrupper finns personer med olika kognitiva förutsättningar, forskare och profession. Tillsammans kommer de att precisera frågeställningarna, utföra tester med organisationernas medlemmar, samt överväga vad resultaten innebär för produktion av information och medier.

Kontakt

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon 201806_folder_bt.pdf

Länkar

Film om projektet inspelat under Lättlästdagen 2017