Kort om projektet

Collage med loggor

Projektet Begriplig text har som mål att förbättra tillgången till text och information. Vi utgår från att människor är olika när det kommer till de kognitiva funktionerna - det som är enkelt att förstå för en person, är inte per automatik enkelt för alla andra. Men med den variation som det vidgade textbegreppet ger utrymme för, kan budskapet vi vill förmedla göras begriplig för allt fler.

Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- & Aspergerförbundet och FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har beviljats medel från Allmänna arvsfonden för att under tre år driva projektet ”Begriplig text och information för alla”, som vi här för enkelhetens skull kallar Begriplig text. Projektet genomförs i nära samarbete med Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) och Språkrådet

Det övergripande syftet är att skapa en bred dialog, där människors skiftande förmågor betraktas i ljuset av de olika möjligheter som finns inom det vidgade textbegreppet. Då kommer producenterna av olika budskap (förlag, redaktörer, skribenter, regissörer), liksom förmedlare (bibliotekarier, lärare, anhöriga) i centrum. Hur ska man tänka för att slutanvändarna - läsarna, mottagarna - ska kunna tillgodogöra sig den förmedlade informationen? Svaret ligger inte i fler regler eller förbud att använda olika uttryckssätt, utan i ökad kompetens och lyhördhet hos dig som skriver, producerar och förmedlar informationen. Vår förhoppning är att du på den här sidan ska kunna ta del av en bred och allsidig kunskap och därmed bli bättre i din yrkesroll.

Initiativet till projektet kommer från de fyra organisationerna. Många av deras medlemmar har av olika orsak svårt att tillgodogöra sig den text och information som produceras idag. Det gäller även texter som produceras efter koncepten lättläst och klartext. En av initiativtagarna till projektet är Torbjörn Lundgren. Han ger en ingång till problematiken i filmen som du hittar i länklistan. Föreläsningen hölls på föreningen Examinerade Språkkonsulters årsmöte 2016. Under projektets gång kommer vi, i samverkan med alla medverkande, att fördjupa frågeställningarna och utveckla kunskapen.

I styrgruppen finns företrädare för de fyra organisationerna, MTM och Språkrådet. I arbetsgrupper och referensgrupper finns personer med olika kognitiva förutsättningar, forskare och profession. Tillsammans kommer de att precisera frågeställningarna, utföra tester med organisationernas medlemmar, samt överväga vad resultaten innebär för produktion av information och medier.

Vill du ta del av hela projektansökan så finner du den i länklistan.

Projektet förvaltas av Dyslexiförbundet.

Anställda i projektet är:

  • Ester Hedberg, huvudprojektledare, ester.hedberg[a]dyslexi.org
  • Janet Eltebo, projektkoordinatör, janet.eltebo[a]dyslexi.org
  • Sara Rydin, informatör, sara.rydin[a]dyslexi.org
  • Torbjörn Lundgren, sakkunnig, torbjorn.lundgren[a]dyslexi.org

Övriga kontaktuppgifter till projektet Begriplig text hittar du i sidfoten.

Vill du veta mer om vad som händer praktiskt i projektet så hittar du all information här.

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon folderv2.pdf

Länkar

Film om projektet