ICF en introduktion

Dagens syn på människor med och utan funktionsnedsättniangar beskrivs i ICF. ett system som vuxit fram sedan 1980-talet. Det ger en modern syn på vad delaktighet är.

"Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa" ICF speglar dagens syn på människan. Den är därmed även central när vi ska produsera litteratur och information. Den är också användbar när vi ska förmedla produkter och tjänster.
ICF är framtaget inom Världshälsoorganisationern WHO. Man nöjer sig där inte med att ställa en diagnos på individen, utan går vidare och ser på hur individens olika kognitiva förmågor ser ut i detalj, hur individen kan vara akriv i olika situationer, hur hon kan vara delaktig trots eventuella nedsättningar i funktionerna och hur omgivningen kan hindra eller underlättar för individen. Detta ledde år 2000 till en handikappolitisk proposition med namnet Från patient till medborgare. Alltså ett sätt att se på individen som aktiv, med förutsättningar att kunna vara delaktig. Ett synsätt som också genomsyrar FN:s olika dokument på området, vilket inneburit att företrädarna för målgrupperna idag säger: Ingenting om oss, utan oss.

Projektet Begriplig text har byggt in detta i sin konstruktion. Vi vill se alla parter som jämbördiga. Professionen som arbetar med att ta fram tillgängliga produkter och tjänster, slutanvändarna av dessa produkter och tjänster, forskare som kan se de vetenskapliga beläggen för olika lösningar och bibliotekarier, lärare och föräldrar, som vill hjälpa den enskilde slutanvändaren att hitta rätt produkt eller tjänst.

Klassifikationen ICF finns i två versioner. En fullständig och en som inte går på djupet i detaljnivå.

Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa. eller som Socialstyrelsen uttrycker det på sin sida:

Syftet med ICF är att:

  • ge en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, dess konsekvenser och bestämningsfaktorer
  • skapa ett gemensamt språk för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd i syfte att förbättra kommunikation mellan olika användare såsom hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänst, forskare, politiker och allmänhet inklusive människor med funktionshinder
  • möjliggöra jämförelser av data mellan länder, mellan olika delar av hälso- och sjukvården, service- och tjänsteverksamheter över tid
  • skapa ett systematiskt kodschema för hälsoinformationssystem.

I det arbete projektet Begriplig text fokuserar på är förhållningssättet i ICF centralt. Nämligen att man inte ensidigt letar fel hos individen, utan ser lösningarna bredare genom att på samma gång undersöka:

  • funktion
  • aktivitet
  • delaktighet
  • omgivning

Du hittar de två versionerna av ICF i filen här nedanför.

I filmen berättar Torbjörn Lundgren om ICF anpassat till arbetslivet. Filmen är från ett skandinaviskt arbetsmarknadsprojekt kallat NILS.

 

Ämnen:

Länkar

ICF Film med Torbjörn Lundgren
Här finns hela NILS
Share